Genel Satış Şartları- HOGGI GmbH

Bölüm 1 Geçerlilik

(1) Tüm teslim, hizmet ve tekliflerimiz münhasıran bu Genel Hüküm ve Koşullara göre yapılır. Bunlar sadece şirketler, kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler ve kamu hukuku kapsamındaki özel fonlar için geçerlidir.

(2) Sapma veya çelişkili hüküm ve koşullar, bunları yazılı olarak açıkça kabul etmediğimiz sürece, bizim hakkımızda kabul edilmez.

(3) Alıcı, bir sipariş vererek veya teslimatları kabul ederek, genel hüküm ve koşullarımızın geçerliliğini sadece işletmeler için değil, gelecekteki tüm işlemler için de kabul eder.

Bölüm 2 Teklif, Kabul

(1) Tüm tekliflerimiz, sözleşmenin ancak siparişi kabul ettiğimizde sonuçlandığı anlamında değişebilir.

(2) Tekliflerimize ve sipariş onaylarımıza yapılan yardımcı anlaşmalar, geçerli olabilmesi için yazılı onayımızı gerektirir.

Bölüm 3 Teslim, Risk transferi

(1) Bizim tarafımızdan açıkça belirlenmiş bir taahhüt olmadığı sürece, teslimat süresi sadece yaklaşık olarak kabul edilir.

(2) Sözleşme ürününün kararlaştırılan tarihte veya kararlaştırılan süre içinde geçici olarak teslim etmemizi engelleyen isyan, grev, lokavt, üretim tesislerinin imhası gibi isyan veya tedarikçimiz ile meydana gelen mücbir sebep veya operasyonel aksaklıklar, bu koşulların neden olduğu performans aksaklıklarının süresine kadar bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan teslimat tarihlerini ve teslim sürelerini uzatır.

(3) Teslim süresi, alıcının mevcut bir iş ilişkisi içinde sözleşme yükümlülükleri ile diğer sözleşmeler de temerrüde düşmesi sırasında süresi uzatılır.

(4) Teslim süresinin bizim tarafından aşılmasından kaynaklanıyorsa, alıcı yazılı olarak belirlenecek makul bir yetkisiz kullanım süresinin bitiminden sonra sözleşmeden çekilebilir. Alıcının diğer talepleri, özellikle performans yerine zararlar ve diğer doğrudan veya dolaylı hasarların tazmini için- eşlik eden veya dolaylı hasarlar da dahil olmak üzere- yasal nedene bakılmaksızın- hariç tutulur. Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, hasarın nedeni kasıtlı veya ağır ihmalkâr bir görev ihlaline dayanıyorsa veya hizmetin kalitesi için bir garanti ortaya çıktıysa veya yaşam, beden veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan zararlar talep edilirse geçerli değildir. Sorumlu olduğumuz teslimattaki gecikme, temel bir sözleşme yükümlülüğünün veya kardinal yükümlülüğünün kusurlu ihlaline dayanıyorsa, yasal hükümlere göre sorumlu oluruz; bu durumda, zararlar için sorumluluk öngörülebilir, genellikle meydana gelen zarar ile sınırlıdır. Sabit bir işlem kararlaştırılmışsa, yukarıdaki sorumluluk sınırlaması geçerli değildir.

(5) Teslimat kaleminin süresi dolduğunda fabrikadan ayrılması veya teslimatın sevkiyata hazır olduğunu alıcıya bildirmemiz halinde, son teslim tarihi karşılanır.

(6) Menfaatlerimiz dikkate alınarak ve siparişin niteliğine göre hariç bulundurularak, alıcı için makul olması halinde kısmi teslimat yapma hakkına sahip oluruz.

(7) Alıcı adına iş birliği yapma yükümlülüklerinin kabul edilmesinde veya diğer kusurlu ihlallerde gecikme olması halinde, ek giderler de dahil olmak üzere ortaya çıkan zararı tazmin etme hakkına sahip olacağız. Diğer talepler saklıdır. Bu durumda, malların kazara kaybolması veya bozulması riski, kabulde gecikme veya diğer iş birliği yükümlülüklerinin ihlali sırasında alıcıya iletilecektir.

(8) Malların gönderilmesi üzerine, malların kazara kaybolması ve kazara bozulması riski, malların nakliye şirketine tesliminden sonra müşteriye geçer.

Bölüm 4 Fiyatlar

(1) Tüm fiyatlar net fiyatlardır ve eski işler artı geçerli katma değer vergisi dir ve yükleme ve paketleme hizmetlerini içerir. Biz sadece alıcı açık ve yazılı talimatlar vermiş ise taşıma sigortası almak zorundadır; bu sigortanın masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır.

(2) Teklif yapıldıktan sonra veya sözleşmenin imzalanmasından sonra hammadde, ücret, enerji veya diğer maliyetlerde önemli değişiklikler meydana gelirse, fiyat faktörlerindeki değişikliğe uygun olarak uygun bir fiyat ayarlaması talep etme hakkına sahip oluruz.

(3) Kısmi teslimlerde, her teslim ayrıca faturalandırılabilir.

(4) Sözleşmenin feshi sırasında fiyat kararlaştırılması, teslimat gününde geçerli olan fiyatlarımız geçerlidir.

Bölüm 5 Faturalar- Ödemeler

(1) Faturalarımızda aksi kararlaştırılmadıkça veya belirtilmedikçe, satın alma bedeli teslimattan hemen sonra veya indirim indirimi olmaksızın sevkiyata hazır bildirimden sonra yapılır. Vade sonunda, ilgili taban faiz oranının %8 üzerinde olan borçlar üzerinden faiz tahsil edilecektir. Gecikmenin yol açtığı daha fazla hasar talep etme hakkımızı saklı tutuyoruz.

(2) Sözleşmenin imzalanmasından sonra, alıcının kredi bilançosunu sorgulayan koşullar ortaya çıkarsa, ödenmemiş teslimatları sadece peşin ödemeye karşı gerçekleştirme veya o noktaya kadar ortaya çıkan alacakların ödenmesi için derhal ödenmesi hakkına sahibiz.

(3) İddiamıza karşı bir erteleme, ancak alıcının yasal olarak kurulmuş bir iddiaya karşı veya bizim hakkımızda açıkça tanınan bir hak talebiyle mahsup edilebiliyorsa caizdir. O sadece aynı sözleşme ilişkisine dayalı ise tutma hakkı iddia edebilir.

(4) Biz döviz, çek ve ödeme diğer vaatler faturaları kabul etmek zorunda değildir, bunların kabulü her zaman performans adına etkilenir. Döviz ve çek ile yapılan ödemeyi münferit durumlarda ifa olarak açıkça kabul ettiğimiz sürece, kredi kredileri bu konuda makbuz eksi giderler ile ilgili olarak açıkça kabul ettiğimiz sürece, kredi kredileri, karşılığı geri alınamaz şekilde elden çıkarabileceğimiz günün değeri ile giderler hariç makbuz konusuna tabi tutulur.

Bölüm 6 Başlığın tutulması

(1) Bizim tarafından teslim edilen mallar, alıcı ile iş ilişkisinden doğan tüm alacakların tam geri ödenmesine kadar bizim mülkiyetimizde kalır.

(2) Alıcı, malları özenle tedavi etmeli, uygun şekilde sigortalatmalı ve gerekirse muhafaza etmelidir. (3) Bizim tarafından teslim edilen malların bağlantısı ve/veya karıştırılması durumunda, alıcı tarafından herhangi bir mülkiyet edinimi hariç tutulur. Çalışma ve işleme bizim için bir üretici olarak kabul edilecek şekilde gerçekleşir. Diğer menşeli mallar ile işlenmesi durumunda, aynı zamanda işleme genişletilmiş başlık bir saklama tabi olan, biz işlem sırasında sahip oldukları diğer malların değeri ne mallarımızın fatura değeri ile orantılı olarak yeni maddenin ortak mülkiyetini elde. İşleme, işleme, bağlantı veya karıştırma sonucunda bizim için ortaya çıkan mallar yasal olarak orijinal mal olarak ele alınacaktır.

(4) Alıcı, adi ticari işlemlerde unvan tutulmasına konu olan malları yeniden satma hakkına sahiptir. Alıcının mülkiyeti veya ortak mülkiyeti olan malların yeniden satışından doğan tüm talepleri, malların işleme, bağlantı ve karıştırma olmadan veya sonrasında bir veya daha fazla müşteriye satılıp satılmadığına veya bir veya daha fazla müşteriye satılıp satılmadığına bakılmaksızın, satın alma sözleşmesinin fatura değeri ne kadar olduğuna kadar olan satın alma sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte bize iletilir.

(5) Alıcının mülkiyeti veya ortak mülkiyeti olan malların yeniden satışından doğan tüm talepleri, malların işlenmesi, bağlantısı ve işlemi yapılmadan veya bir veya daha fazla müşteriye satılıp satılmadığına bakılmaksızın, satın alma sözleşmesinin sonuçlandırılmasından fatura değeri ne kadar erken bir süre sonra bize iletilir.

(6) Talebimiz üzerine, alıcı, atanan hak taleplerini borçlulara bildirir ve borçlular kendilerine borçlu olunan tutarlardan haberdar olur ve tahsis edilen talepleri talep etmemiz gereken belgeleri bize teslim eder.

(7) Alıcı, unvanın kısmen veya tamamen tutulması ile güvence altına alınmış bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ile temerrüde düşmesi halinde veya haklarımızı tehlikeye sokan durumların farkına varırsak, alman Medeni Kanunu'nun 440. Satın alma sözleşmesinin varlığı ve bu tür alıcı talebinin yükümlülükleri ve malların iadesi etkilenmez.

(8) Başlığın tutulması, iş ilişkisinden doğan tüm alacakların tam olarak ödenmesi ile, saklı malların mülkiyetinin daha fazla aramadan alıcıya devredilmesi ve tahsis edilen alacakların kendisine ait olması koşuluna uygun dur. Yukarıda belirtilen menkul kıymetler%10'dan fazla teminat altına almak için iddiaları aştığı sürece, biz alıcının talebi üzerine bizim takdirine bağlı olarak menkul serbest bırakmak zorundadır.

Bölüm 7 Mal Kalitesi

Kataloglarda, fiyat listelerinde veya diğer basılı maddelerde bulunan çizimler, çizimler, boyutlar ve ağırlıklar endüstri standardı yaklaşımlar sağlar. Bu tür değişikliklerin alıcı için makul olduğu sürece, malların kullanım amacını da dikkate alarak teknik olarak gerekli veya acilen gerekli tasarım ve malzeme sapmalarını yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Bölüm 8 Garanti

(1) Alıcının herhangi bir garanti hakkı için ön koşul, Alman Ticaret Kanunu'nun (HGB) 377.

(2) Garanti talepleri, riskin aktarılmasından sonraki 12 ay içinde ileri sürülebilir.

(3) Haklı kusurlar durumunda, kusuru profesyonelce gidererek (düzelterek) veya mümkün olan en hızlı değiştirme teslimatını yaparak kendi takdirimize bağlı olarak tamamlayıcı performans gerçekleştireceğiz.

(4) Tamamlayıcı performans türlerinden biri veya her ikisi de imkânsız veya orantısız ise, bunları reddetme hakkına sahip oluruz. Alıcı, verilen hizmetin hatasız kısmına karşılık gelen bir ölçüde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece sonraki performansı da reddedebilir.

(5) Kusurların düzeltilmesi veya yerine teslimin makul bir süre içinde başarısız olması halinde, alıcı satın alma fiyatını düşürme veya sadece küçük bir kusur yoksa sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(6) Alıcının diğer talepleri, özellikle performans yerine zararlar ve diğer doğrudan veya dolaylı zararların tazmini için -eşlik eden veya dolaylı hasarlar da dahil olmak üzere- yasal nedene bakılmaksızın- hariç tutulur. Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, hasarın nedeni kasıtlı veya ağır ihmalkâr bir görev ihlaline dayanıyorsa veya hizmetin kalitesi için bir garanti ortaya çıktıysa veya yaşam, beden veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan zararlar talep edilirse geçerli değildir. Sorumlu olduğumuz teslimattaki gecikme, temel bir sözleşme yükümlülüğünün veya kardinal yükümlülüğünün kusurlu ihlaline dayanıyorsa, yasal hükümlere göre sorumlu oluruz; bu durumda, zararlar için sorumluluk öngörülebilir, genellikle meydana gelen zarar ile sınırlıdır.

Bölüm 9 Veri Koruması

İlgili satış sözleşmelerine ilişkin verileri, satış sözleşmesinin yürütülmesi ve yürütülmesi için gerekli olduğu ölçüde ve bu verileri kanunen saklamamız gerektiği sürece işleyebilir ve depolayabiliriz.

Bölüm 10 Yürürlükteki Kanun ve Yargı Yeri

(1) Bizimle alıcı arasındaki satın alma anlaşması, BM Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Sözleşme kapsamında Federal Almanya Cumhuriyeti'nden gelen yasalar uyarınca zorunlu uluslararası özel hukuk hükümlerine tabidir.

(2) Doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklarda yargı yetkisinin tek yeri kayıtlı ofisimizdir.

Bölüm 11 Bölünebirlik maddesi

Bu teslim ve ödeme şartlarının münferit hükümlerinin tamamen veya kısmen etkisiz veya geçersiz olması halinde, sözleşme ortakları geçersiz veya geçersiz hükmün yol açtığı anlam ve amacın büyük ölçüde elde edildiği bir hükmü kabul etmeyi taahhüt eder.